Czy wiesz, że......

 

Co to są pliki Cookie ?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie telefonie itp. podczas gdy przeglądamy różne strony internetowe. Ciasteczko powinno zawierać nazwę strony internetowej z której został zainstalowane  czas przechowywania ciastka, oraz  losową i niepowtarzalną liczbę do identyfikacji przeglądarki która łączyła się ze stroną internetową.

 

Polityka witryny dla plików Cookie

W  naszej witrynie stosuje się  tzw. cookies, to znaczy że informacje są zapisywane przez serwery na urządzeniu użytkownika, które następnie mogą być odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia, możemy też używać innych technik i podobnych funkcji zbliżonych z cookies. Przekazane w tym artykule informacje dotyczące plików cookies mogą mieć zastosowanie również do innych zbliżonych działań stosowanych w ramach naszych serwisach www. Pliki cookies są to dane informatyczne w  postaci tekstowej, które są przechowywane są w przeglądarce użytkownika serwisu www. Cookies  zawierają  najczęściej nazwę serwisu internetowego  z którego są instalowane, czas ich  przechowywania  na urządzeniu przeglądającego oraz losową liczbę.

Cookies używamy w celu:

-dopasowania zawartości stron serwisu www do preferencji użytkownika i poprawy korzystania ze stron internetowych,  głównie pliki te pozwalają rozpoznać przeglądarkę użytkownika odwiedzającego serwis www aby przedstawić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych wymagań,

-utworzenia statystyki która pomaga poznać ogólny sposób użytkownia serwisu i korzystania ze stron internetowych w celu ulepszanie zawartości i funkcjonalności naszego serwisu,

-podtrzymanie sesji użytkownika serwisu internetowego i  zalogowanie, dzięki czemu nie trzeba co chwilę ponownie wpisywać nazwy użytkownika i hasła,

-pokazywania odwiedzającym reklam bardziej dostosowanych do ich preferencji.

 

W naszym serwisie internetowym możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

-pliki cookies które umożliwiają korzystanie z usług naszego serwisu internetowego np.: uwierzytelniające cookies wykorzystywane do autoryzacji w ramach serwisu,

-pliki cookies poprawiające bezpieczeństwo i wykrywania nadużyć autoryzacji użytkownika w ramach serwisie,

-pliki cookies do zapamiętywania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych,

-pliki cookies, zapisujące wybrane przez użytkownika ustawienia i zapamiętują ustawienia interfejsu użytkownika np.:  wyglądu strony internetowej itp.,

-pliki cookies, dostarczające danych aby odwiedzający oglądali treści reklamowe bardziej dostosowane dla nich.

Najczęściej przeglądarki stron internetowych domyślnie umożliwiają przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Odwiedzający nasz serwis mogą dokonać w każdym czasie zmiany tych ustawień dotyczących przechowywania plików cookies. Ustawienia zostać zmienione  w taki sposób, aby zablokować automatyczne tworzenie i zapis plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich utworzeniu na urządzeniu użytkownika. Można tego dokonać są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jeśli nie dokonamy takiej zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisywane w przeglądarce użytkownika i będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika oraz uzyskiwać do nich dostęp.

Wyłączenie używania plików cookies może utrudnić korzystanie z części funkcjonalności naszego serwisu internetowego, w tym logowania. Wyłączenie zapisywania plików cookies nie blokuje możliwości odczytywania treści naszego serwisu internetowego za wyjątkiem zastrzeżonych dla zalogowanych użytkowników..

Pliki cookies mogą być zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego i wykorzystywane przez współpracujące z naszym serwisem, firmy badawcze, reklamowe, udostępniające funkcjonalności używane w naszym serwisie np. materiały filmowe i multimedialne.

 

Wyłączenie obsługi plików cookie w  najpopularniejszych przeglądarkach

Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie identyfikacji radiostacji amatorskich i dysponowania znakami wywoławczymi

 

Warszawa 15 czerwca 2011 r.

W związku z brakiem regulacji w obowiązujących przepisach prawnych zasad identyfikacji radiostacji amatorskich i dysponowania znakami wywoławczymi, biorąc pod uwagę opinie środowiska krótkofalowców, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawia, co następuje:

Stan prawny

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz.1800

późni. zm.) - art. 189 ust. 2 pkt.1 lit. d ustawy Pt: „Organy administracji łączności prowadza politykę regulacyjna, mając na celu w szczególności:

- wspieranie skutecznego wykorzystania oraz zarządzania częstotliwościami i numeracją”.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. Nr 223, poz. 1472).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późni. zm.).

- Regulamin Radiokomunikacyjny stanowiący dokument uzupełniający Konstytucje

i Konwencje Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzone w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 10, poz. 111 i 112) – edycja 2008 r.

Definicje

W niniejszym stanowisku pod następującymi pojęciami należy rozumieć:

1) radiostacja amatorska indywidualna - urządzenie radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze wraz z systemem antenowym używane w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej przez osobę fizyczną;

2) radiostacja amatorska klubowa – urządzenie radiowe nadawcze lub nadawczo –

odbiorcze wraz z systemem antenowym używane w służbie radiokomunikacyjnej

amatorskiej przez osobę prawna lub stowarzyszenie;

3) radiostacja amatorska bezobsługowa - automatyczna radiostacja amatorska;

4) znak wywoławczy – unikalny ciąg znaków (liter i cyfr) umożliwiający identyfikację

radiostacji amatorskiej w postaci: XX(1-9)YYY, gdzie XX oznacza dwuznakowy

prefiks państwowy przyznany przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny

(Art. 19.68, Art. 19.69 i Załącznik Nr 42 Regulaminu Radiokomunikacyjnego), cyfra

(1-9) określa obszar, w którym znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania

uprawnionego podmiotu:

1 – województwo zachodniopomorskie,

2 – województwo kujawsko-pomorskie lub pomorskie,

3 – województwo lubuskie lub wielkopolskie,

4 – województwo podlaskie lub warmińsko-mazurskie,

5 – województwo mazowieckie,

6 – województwo dolnośląskie lub opolskie,

7 – województwo łódzkie lub świętokrzyskie,

8 – województwo lubelskie lub podkarpackie,

9 – województwo małopolskie lub śląskie,

gdzie YYY określa indywidualny dla posiadacza pozwolenia Kat. 1 i 3, niepowtarzalny w ramach jednego prefiksu państwowego, złożony z jednej, dwóch lub trzech liter, sufiks przyznany przez organ regulacyjny z dostępnych zasobów, przeznaczony dla stałej i niezmiennej identyfikacji radiostacji w okresie ważności pozwolenia radiowego;

5) znak wywoławczy dodatkowy – unikalny ciąg znaków (liter i cyfr) umożliwiający

identyfikacje radiostacji amatorskiej działającej na podstawie pozwolenia dodatkowego z wyłączeniem prefiksów wykorzystywanych przy budowie znaków wywoławczych przyznawanych w pozwoleniach indywidualnych i klubowych kategorii 1, 3 i 5;

6) znak kontestowy – znak używany do identyfikacji radiostacji amatorskiej w trakcie

udziału w zawodach lub konkursach krótkofalarskich, który może być przyznany tylko na okres trwania zawodów lub konkursów;

7) znak okolicznościowy – znak używany do identyfikacji radiostacji amatorskiej

w związku z ważnymi wydarzeniami m.in. historycznymi, kulturalnymi i innymi

o szczególnym charakterze, który może być przyznany tylko na okres trwania obchodów tych wydarzeń;

8) okręg wywoławczy – obszar, w którym znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania uprawnionego podmiotu, określony cyframi 1÷9.

Zasady identyfikacji radiostacji amatorskich

Prezes UKE przyjął następujące zasady przydzielania znaków wywoławczych polskim radiostacjom amatorskim, w zależności od ich przeznaczenia:

1. znaki przeznaczone dla radiostacji amatorskich indywidualnych i klubowych

działających na podstawie pozwolenia radiowego kategorii 1 składają się z prefiksu SP lub SQ, cyfry 1÷9 (oznaczającej numer okręgu) oraz sufiksu jednoliterowego,

dwuliterowego lub trzyliterowego, z zastrzeżeniem, że znaki dla radiostacji klubowych

składają się z prefiksu SP i trzyliterowego sufiksu, w którym pierwsza litera może być

K, P, Y lub Z.

2. znaki przeznaczone dla radiostacji amatorskich indywidualnych działających na

podstawie pozwolenia radiowego kategorii 3 składają się z prefiksu SO cyfry 1÷9

oznaczającej numer okręgu wywoławczego oraz sufiksu będącego kombinacja liter od AAA do KZZ.

3. znaki przeznaczone dla radiostacji bezobsługowych indywidualnych i klubowych

(przemienników analogowych lub cyfrowych i radiolatarni) składają się z prefiksu SR,

cyfry 1÷9 (oznaczającej numer okręgu), sufiksu jednoliterowego, dwuliterowego lub

trzyliterowego. W sufiksach znaków dla radiolatarni, jako pierwsze występują litery F, V, U, L, S, W, C, X, K określające pasmo amatorskie (zgodnie z międzynarodowym

oznaczeniem pasm stosowanym w IARU).

4. znaki okolicznościowe i kontestowe używane na podstawie pozwolenia dodatkowego składają się z prefiksu HF, SN lub 3Z, cyfry 0÷9, oraz dowolnej długości sufiksu będącego kombinacja znaków pisarskich (cyfry i litery) z czego ostatni musi być litera.

5. Sufiksy w znakach wywoławczych z określonym prefiksem są niepowtarzalne w innych okręgach wywoławczych.

Znaki dodatkowe mogą być przydzielane w celu przeprowadzenia eksperymentu

technicznego, udziału w zawodach lub konkursach (znaki kontestowe) oraz w związku z wydarzeniami historycznymi, państwowymi, sportowymi, środowiskowymi i kulturalnymi.

W znakach okolicznościowych kombinacja liter, z których zbudowany jest sufiks nie może być odczytana, jako słowo uznane za wulgarne lub propagujące faszyzm, rasizm i wzywające do nietolerancji.

Podczas pracy radiostacji amatorskiej z miejsca innego niż lokalizacja określona

w pozwoleniu zaleca się łamanie znaku przez litery „d”, „p”, „m”, „mm”, „am” lub cyfrę 1÷9, przy pracy stacji zależnie od sytuacji:

/d - stacje prowadzące łączności w sytuacjach kryzysowych (podczas ćwiczeń łączności kryzysowej),

/p - stacje przenośne małej mocy (noszone),

/m - w ruchu lądowym i z jednostek pływających po wodach terytorialnych RP,

/mm - z jednostek pływających po wodach międzynarodowych,

/am - ze statków powietrznych,

/1÷9 - podczas pracy z innego okręgu.

O sposobie łamania znaku decyduje operator stacji, kierując się powyższymi wskazaniami. Podczas pracy radiostacji amatorskiej z terytorium państwa będącego członkiem CEPT, zgodnie z Zaleceniem CEPT T/R 61-01 dotyczącym zasad używania radiostacji amatorskich przez osoby przebywające z wizytą w państwie stosującym w/w rekomendacje, posiadacz pozwolenia musi swój krajowy znak poprzedzić prefiksem obowiązującym w tymże państwie (zgodnie z wytycznymi określonymi w Dodatku II i IV do Zalecenia). Prefiks powinien zostać oddzielony od krajowego znaku wywoławczego znakiem „/” (w przypadku telegrafii) lub słowem „stroke” (w przypadku fonii).

Znaki okolicznościowe i kontestowe przydzielane są osobie fizycznej lub prawnej, która posiada pozwolenie radioamatorskie oraz złoży wniosek we właściwej względem zamieszkania lub siedziby Delegaturze UKE.

Przydział znaków, o których mowa powyżej, obecnie dokonywany jest poprzez zmianę, w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, posiadanego pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej w zakresie przydzielonego znaku wywoławczego, gdzie zmiana ta polega na zastąpieniu stałego znaku wywoławczego znakiem okolicznościowym przydzielonym na oznaczony okres

do używania z okazji określonego wydarzenia. Konsekwencja przedmiotowej zmiany

pozwolenia jest utrata na określony czas (wskazany w decyzji) znaku wywoławczego stałego. Tym samym podmiot uprawniony może używać w czasie obowiązywania zmienionego pozwolenia wyłącznie znaku okolicznościowego.

Strona może również zwrócić się z wnioskiem o wydanie dodatkowego pozwolenia

radiowego i przydzielenie w nim znaku okolicznościowego lub kontestowego. Pozwolenie dodatkowe umożliwia równoczesną pracę ze znakiem wywoławczym podstawowym i przydzielonym znakiem dodatkowym (kontestowym lub okolicznościowym).

Chyba od zawsze interesowałem się fizyką i kosmologią, zadawałem i zadaję sobie wiele pytań by choć trochę zrozumieć Świat w którym przyszło nam żyć, kim jesteśmy kim będziemy, skąd przyszliśmy i gdzie kraniec naszego bycia!? Penetrując  zakamarki  Internetu w poszukiwaniu odpowiedzi na te i wiele innych pytań natknąłem się na książkę Stephena W. Hawkinga „KRÓTKA HISTORIA CZASU - OD WIELKIEGO WYBUCHU DO CZARNYCH DZIUR”. Moim „idolem” w szkole średniej był „dziadzia” Albert EINSTEIN a jego Szczególna Teoria Względności (STW) oraz późniejsza Ogólna Teoria Względności (OTW) były dla mnie jak książeczka nabożeństwa dla ministranta. „Dziadzia”  Albert pomógł mi zrozumieć zjawiska które mnie i innych tyczyły a szkoła do której chodziłem nie dawała sensownych na nie odpowiedzi. Nauka od czasów Alberta Einsteina ma wielu wybitnych uczonych którzy wnieśli wiele byśmy mogli poznać otaczający nas Świat! Moim zdaniem tylko jeden z nich zasługuje na miano następcy EINSTEINA, jest nim z pewnością Stephen W. Hawking. Zapamiętajmy to nazwisko bo pewnie przyszłe pokolenia będą cytowały jego przemyślenia jako klasykę Światowej nauki.

Czytaj więcej: "KRÓTKA HISTORIA CZASU"

dziadziaMoże ktoś z użytkowników tej strony zainteresuje się czymś takim jak krótkofalarstwo.  Te parę zdań na temat naszego hobby powinno wyjaśnić i obalić wiele mitów przypisywanych nam krótkofalowcom przez tych którym nie dane było dowiedzieć się u źródła czym jest krótkofalarstwo i kim są ludzie pochłonięci tą pasją. To nie my swą pracą powodujemy "wypadanie włosów i psucie się zębów" to niewiedza do takich wniosków niektórych doprowadza. Tak, że aby wyprostować to co zostało pokrzywione przez brak rzetelnej informacji proszę poczytajcie parę zdań które wykopałem z zasobów sieci na ten temat. Nie jestem autorem tych zdań ale z całym szacunkiem dla ich autora popieram je i ku pożytkowi innych przekazuję !

Czytaj więcej: Krótkofalowiec -  to brzmi dumnie!!!

Jest parę ”szkół” segregowania kart QSL przed wysłaniem do okręgowego QSL- menadżera. Ten sposób wydaje się spełnia wszystkie potrzeby z tym związane. Przygotowując karty QSL do wysyłki pamiętajmy zawsze o ich odpowiednim posegregowaniu i ułożeniu. Jest to niewielki kłopot a właściwe posegregowanie kart przyspiesza ich doręczenie i oszczędza czas QSL menadżerów.

Czytaj więcej: Segregowanie kart QSL.