Kołobrzeska Amatorska Sieć Ratunkowa została utworzona z inicjatywy Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców dla zapewnienia niezależnej, zapasowej łączności radiowej w rejonie swojego działania w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zagrożeń i sytuacji kryzysowych wymagających podjęcia działań zapewniających przekazywanie rzetelnych informacji z terenów niedostępnych lub nieosiągalnych innych systemów telekomunikacyjnych. Operatorzy KASR dysponujący nowoczesnym sprzętem łączności oraz zapasowymi źródłami zasilania mogą przekazywać informacje o potrzebach pilnej pomocy medycznej, pożarach, zalaniach lub innych sytuacjach, które wymagają interwencji służb profesjonalnych.

Kołobrzeska Amatorska Sieć Ratunkowa działa zgodnie z przepisami prawa, statutem BSK  oraz na podstawie niniejszego Regulaminu:

1. Kołobrzeska Amatorska Sieć Ratunkowa (KASR) jest grupą krótkofalowców, działającą niezależnie od struktur służb państwowych (wojsko, policja, pogotowie, straż pożarna) oraz pozarządowych, powołanych dla działań ratowniczych (WOPR, TOPR, GOPR oraz innych).

2. Podstawowym zadaniem i celem KASR jest organizacja łączności i wymiany informacji pomiędzy krótkofalowcami, a organami zarządzania kryzysowego w Kołobrzegu oraz innymi podmiotami realizującymi zadania ratunkowe i ochronne w czasie zdarzeń kryzysowych.

3. KASR działa na zasadach dobrowolności oraz wolontariatu, stanowi wyłącznie dodatkowe źródło informacji dla służb z którymi współpracuje, nie ingerując w ich kompetencje ani ich nie zastępuje.

4. KASR może działać na terytorium całego kraju w Ogólnopolskim systemie ratownictwa SP-EmCom ograniczonym do obszarów, w których przebywają aktualnie aktywni krótkofalowcy biorący udział w działaniach KASR.

5. KASR działa w strukturach EMCOM Polskiego Związku Krótkofalowców (Środkowopomorskiego Oddziału PZK – OT22) i w strukturach Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców.

6. KASR w swojej pracy wykorzystuje amatorskie częstotliwości radiowe; stąd też konieczność posiadania przez jej uczestników aktualnej licencji krótkofalarskiej.

7. KASR posiada zgodę na wykorzystywanie w swojej regulaminowej działalności znaku graficznego (logo) oraz nazwy Polskiego Związku Krótkofalowców.

8. Członkostwo w KASR jest uzyskiwane na podstawie podpisanej deklaracji, której wzór określa Zarząd BSK. Członkostwo w KASR jest dobrowolne i nieodpłatne.

9. Koszty działalności KASR pokrywane są we własnym zakresie ze środków członków BSK. Sieć może używać sprzętu i wyposażenia na podstawie Umów Użyczenia podpisywanych przez Zarząd BSK z organizacjami patronującymi oraz służbami, z którymi współpracuje.

10. KASR nie jest zobowiązana do podjęcia działań w przypadku nagłych i krótkich klęsk żywiołowych występujących lokalnie na małych obszarach, nad których przebiegiem kontrolę mają służby profesjonalne a Centrum Zarządzania Kryzysowego nie wystąpiło z prośbą o uruchomienie systemu.

11. KASR podejmuje działania w porozumieniu i na prośbę służb, z którymi współpracuje, ogłaszając „Stan Gotowości”. Zasady ogłaszania stanów gotowości, zmiany ich poziomu oraz odwołania, określa odrębny Regulamin.

12. Strukturę sieci w czasie Stanu Gotowości tworzą: 

- radiostacja sztabowa SP1KSR pracująca w Powiatowym Biurze Zarządzania Kryzysowego lub z innego miejsca uzgodnionego ze współpracującymi służbami. Radiostacja pracuje na częstotliwościach amatorskich.
- wyposażone we własny sprzęt kluby zrzeszone w BSK i członkowie KASR przekazujący informację z miejsc, w których się znajdują,
- wyposażeni we własny sprzęt krótkofalowcy nie będący członkami KASR, którzy zgłaszają czasową gotowość do pracy, pracujący z miejsc, gdzie się aktualnie znajdują.

13. Niniejszy regulamin jest zgodny ze Statutem BSK i KASR podlega systematycznej aktualizacji do zmieniających się przepisów i ustaw regulujących działalnością tego typu sieci oraz wynegocjowanych porozumień ze służbami (organizacjami) współpracującymi z BSK.

 Grupa Inicjatywna Członków 

Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców