Za Zarząd BSK - SP1F


PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA BAŁTYCKIEGO STOWARZYSZENIA KRÓTKOFALOWCÓW w dniu 26.02. 2012r.


 • Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników, stwierdzenie jego prawomocności.
 • Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.
 • Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 • Wybór komisji uchwał i wniosków.
 • Wybór komisji skrutacyjnej.
 • Sprawozdanie Zarządu BSK z działalności i realizacji uchwał w roku sprawozdawczym 2011.
 • Sprawozdanie Skarbnika  z działalności finansowej Zarządu BSK w roku sprawozdawczym 2011.
 • Sprawozdania QSL/Award Managera z działalności w 2011 r.
 • Sprawozdanie Koordynatora i organizatora zjazdów wypraw itp. z działalności w 2011r
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej BSK..
 • Dyskusja nad realizacją uchwał i działalnością Zarządu oraz osób funkcyjnych w roku 2011.
 • Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu i osób funkcyjnych za działalność w 2011 roku..
 • Odczytanie projektu planu działalności Zarządu i osób funkcyjnych BSK w 2012 r. (uchwała nr.1) oraz projektów uchwał z tym związanych :
   1. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2012 i jej przeznaczenia – (uchwała nr.2).
   2. Włączenie KASR w strukturę BSK i wyznaczenie osoby odpowiedzialnej (koordynatora) tej inicjatywy - (uchwała nr.3).
   3. Zakup sprzętu dla klubów BSK - (uchwała nr.4).
   4. Zmiana lokalizacji przemiennika - 2m. SR1G I instalacja przemiennika 70 cm. w Trzebiatowie – (uchwała nr.5)
   5. Organizacja pracy i szkolenia w klubach BSK. – (uchwała nr.6).
   6. Organizacja imprez krótkofalarskich oraz ewentualny w nich udział zgodnie z potrzebami BSK - (uchwała nr.7).
   7. Uregulowanie członkostwa w  BSK – (uchwała nr.8 i 9).
   • Odczytanie projektu Uchwały Walnego Zebrania BSK.
   • Dyskusja nad projektami Uchwał i planem pracy.
   • Głosowanie Uchwał Walnego Zebrania BSK.
   • Zamknięcie obrad Walnego Zebrania BSK.

    

   Powyższy porządek może zostać uzupełniony o inne punkty zgodnie z decyzjami Walnego Zgromadzenia Członków BSK.